Aktuálne dianie

thumb i 5504714Oznamujeme Vám, že v našej obci bude prerušená distribúcia elektriny

z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy

prevádzkovateľa - spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

dňa 20.08.2020 (t.j. štvrtok) od 07.30 hod. do 16.30 hod.

recykloNa základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Zborove nad Bystricou sa menia niektoré ustanovenia, týkajúce sa otváracej doby miestneho Zberného dvora, ako aj podmienky zberu niektorých druhov separovaných odpadov.

dokumenty454656Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (ďalej len vyvlastňovací orgán), v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o vyvlastňovaní), v súlade s ust. § 10 ods. 1 zákona o vyvlastňovaní, informuje verejnosť' o zadaní vyvlastňovacieho konania pre stavbu: ,,Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce."

eko recyklacia vody zo strechyVážení občania!

Touto cestou sa na Vás obraciame s výzvou, aby ste si v čo najkratšom čase, najneskôr do 15. augusta 2020 odstránili odvedenie dažďových vôd z Vašich striech a pozemkov, ktoré sú nasmerované a vypúšťané na miestne komunikácie.