strategicky dokument Krasno.2Oznámenie obce Zborov nad Bystricou o možnosti nahliadnutia do strategického dokumentu podľa § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

 

Názov materiálu:

Oznámenie o strategickom dokumente : „Zmena a Doplnok č.2 Územného plánu Mesta Krásno nad Kysucou“.

 

Miesto uloženia, kde do oznámenia nahliadnuť:

Sekretariát starostu obce – prízemie budovy obecného úradu

 

Čas nahliadnutia:

pracovné dni od 7.00 – 14.00 hod.

 

Termín zverejnenia a možnosti nahliadnutia:

05.08.2015 – 19.08.2015  

 

Oznamujeme verejnosti o možnosti do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.


Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Obce Zborov nad Bystricou dňa 05.08.2015

 

 

                                                                                                              PaedDr. Juraj Hlavatý
                                                                                                                     starosta obce