Vzhľadom k rýchlemu nástupu teplých a jarných dní a značnému nárastu požiarov 
súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného 
zboru v Čadci dôrazne upozorňuje všetkých občanov, právnické osoby a fyzické osoby.
 
Podnikateľov na prísny zákaz: 
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
- zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu
- spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve bez predchádzajúceho písomného súhlasu. 

Fyzická osoba nesmie:
- fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
- zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu
  Ďalej je občan povinný:
- dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi
- dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným  
  nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

       Na základe súčasnej požiarnobezpečnostnej situácie v okrese Čadca a Kysucké Nové Mesto
sú vo zvýšenej miere zo strany kompetentných úradov vykonávané kontroly dodržiavania platných
právnych predpisov ochrany pred požiarmi a v prípade zistenia ich porušenia budú vyvodzované 
prísne postihy.

                                                                               Oddelenie požiarnej prevencie
                                                                                    Okresného riaditeľstva
                                                                         Hasičského a záchranného zboru v Čadci