Naša obec bola zaradená  do 2. realizačného projektu

"Revitalizácia krajiny a ochrana pred povodňami"

Úradu vlády SR, z ktorého sme získali 
20 000 €
na revitalizáciu krajiny a ochranu pred povodňami v extraviláne obce,
t.z., že opatrenia sa realizujú od prameňa potoka po hranicu intravilánu obce.

Prinášame Vám fotozábery:


- u Droščákov
- u Mičov
- u Gorilov
- Fojtov potok
- u Backov
- u Pitkov
- u Zuščákov