thumb Image40664Obecný úrad Zborov nad Bystricou vyzýva občanov, ktorí ešte neuhradili daň z nehnuteľnosti, daň za psa, poplatok za komunálny odpad, cintorínsky poplatok a vodné, aby tieto poplatky uhradili čo najskôr.

Poplatky je možné uhradiť v hotovosti alebo platobnou kartou na obecnom úrade. Neplatiči budú písomné upovedomení o následkoch nezaplatenia daní a poplatkov a následné zverejnení na úradnej tabuli obce.