IMG 20210830 101902V našej škole sme ani počas prázdnin a ani počas predchádzajúceho školského roka, kedy bolo vyučovanie prerušené, nezaháľali. Žiakov a učiteľov čakali obnovené priestory.

Pre žiakov bola pripravená nová prírodovedná učebňa s pomôckami na realizáciu praktických cvičení z chémie, biológie alebo fyziky. Doplnili sme vybavenie dielne na vyučovanie techniky. V celej škole a vo všetkých triedach máme už zrekonštruované elektrotechnické rozvody. Doplnili sme dátové siete na pokrytie školy dostupným a rýchlym pokrytím internetu. Inovujeme interaktívne tabule. Pribúdajú moderné interaktívne dotykové monitory. Vďaka prostriedkom z občianskeho združenia sme vymenili v niektorých triedach tabule a postupne meníme aj nábytok za modernejší a nový. V škole máme jazykovú učebňu a čitáreň. Chystáme otvorenie školskej knižnice. Zmodernizovali a rozšírili sme kamerový systém.

V škôlke deti čakali vyčistené priestory s novými kobercami. Počas roka sme deťom zakúpili aj nové hračky a pre učiteľov nové notebooky k interaktívnym tabuliam v škôlke. Meníme postupne aj vybavenie nábytku v školskom klube, ktorý sme v minulom školskom roku vymaľovali.

Na učiteľov čakala vynovená zborovňa s novým nábytkom na školskú dokumentáciu a pomôcky. Pre učiteľov sme zakúpili notebooky a tablety na zvládnutie online vyučovania. Tieto majú k dispozícii aj pri prezenčnom vyučovaní. Zrekonštruovali sme riaditeľňu a kanceláriu pre zástupkyňu riaditeľa školy. Už tretí rok odbúravame papierovú dokumentáciu školy a v maximálnej možnej miere využívame elektronickú dokumentáciu (elektronická triedna kniha a žiacka knižka, online prihlasovanie a odhlasovanie stravy). V okolí školy postupne budujeme skalku a vyvýšené záhony.

Pravidelne sa zapájame do rôznych výziev na získanie finančných prostriedkov pre našu školu, z ktorých obnovujeme vnútorné priestory a pomôcky. Ich realizácia je úspešná vďaka podpore od učiteľov, vďaka podpore rodičov a v spolupráci s obcou.

Pred sebou však máme aj nové výzvy. Našim cieľom je obnova multifunkčného ihriska, vybudovanie nového detského ihriska pre deti materskej školy, nové oplotenie a vybudovanie vonkajšej učebne.

Prioritou našej školy je výchovno-vzdelávací proces a práca so žiakmi. Veríme že moderné a podnetné prostredie bude pre žiakov aj učiteľov výraznou pomocou pri nadobúdaní nových vedomostí a krásnych zážitkov.


PaedDr. Milan Križan, riaditeľ školy a PaedDr. Juraj Hlavatý, starosta obce