sewer pipes 2259514 1920V rámci výstavby verejnej kanalizácie bola vybudovaná splašková stoková sieť na odvádzanie výlučne splaškových odpadových vôd, nie pre vypúšťanie podzemných a dažďových vôd!

Pre zjednodušenie pripojenia nehnuteľností boli vybudované podľa projektovej dokumentácie kanalizačné prípojky dodávateľa. Kanalizačná prípojka dodávateľa slúži pre jednu nehnuteľnosť, v ojedinelých prípadoch, so súhlasom dodávateľa (spoločnosť SEVAK a.s. Žilina) pre viac nehnuteľností. Vlastník nehnuteľnosti si vybuduje kanalizačnú prípojku na svoje náklady.

Pre zjednodušenie administratívnej záťaže obyvateľov Obce Zborov nad Bystricou sme sa dohodli s prevádzkovateľom kanalizácie, spoločnosťou SEVAK a.s. Žilina, že pracovníci Obecného úradu v Zborove nad Bystricou budú pomáhať jednotlivým budúcim užívateľom kanalizácie s vyplnením žiadostí a príloh potrebných k „Žiadosti o zriadenie pripojenia kanalizačnej prípojky“, priamo na Obecnom úrade v Zborove nad Bystricou. Tieto žiadosti budú sumarizovať a následne ich po kolaudácií stavby odovzdajú na sprostredkovateľské miesto spoločnosti SEVAK, a.s. v Čadci. Naši občania tým budú odbremenení povinnosťou navštíviť kontaktné miesto spoločnosti SEVAK a. s. v Čadci, a tam vybavovať potrebné náležitosti žiadosti o zriadenia pripojenia:

AKÝ BUDE ADMINISTRATÍVNY POSTUP?
Vlastník nehnuteľnosti (ďalej žiadateľ) vyplní samostatne doma, resp. na obecnom úrade tlačivo „Žiadosť o zriadenie pripojenia kanalizačnej prípojky“.

KDE NÁJDEM TLAČIVO?
- elektronická podoba - tlačivo nájdete na internetovej stránke www.sevak.sk, resp. vám ho obec zašle v elektronickej forme po žiadosti zaslanej v mailovej podobe na adresu : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
- tlačená podoba - vyzdvihnutie na Obecnom úrade Zborov nad Bystricou v ktorejkoľvek kancelárií v rámci úradných hodín.

K žiadosti sa doplnia nasledovné prílohy: (so všetkými prílohami vám pomôžu pracovníci obecného úradu)
a) kópia listu vlastníctva pripájanej nehnuteľnosti, prípadne ďalších nehnuteľností, ktorými prechádza trasa prípojky vlastníka (nie starší ako 2 roky), môže byť aj z katastrálneho portálu http://www.katasterportal.sk
b) kópia z katastrálnej mapy poskytne Obecný úrad Zborov nad Bystricou. Do tohto mapového podkladu žiadateľ zakreslí trasu prípojky vlastníka.
c) tlačivo Dohoda o zriadení časti kanalizačnej prípojky na cudzom pozemku - prikladá sa v prípade, že trasa prípojky vlastníka nevedie výlučne pozemkom vlastníka pripájanej nehnuteľnosti; tlačivo je nutné vyplniť a podpísať všetkými vlastníkmi ostatných pozemkov, ktorými prechádza kanalizačná prípojka (všetky podpisy musia byť overené)
d) tlačivo Dohoda o zriadení spoločnej kanalizačnej prípojky – prikladá sa v prípade, že na jednu kanalizačnú prípojku vlastníka budú pripojené viaceré nehnuteľnosti; tlačivo je nutné vyplniť a podpísať všetkými vlastníkmi pripájaných nehnuteľností (všetky podpisy musia byť overené)
e) tlačivo Dohoda spoluvlastníkov nehnuteľnosti o spoločnom zriadení kanalizačnej prípojky – prikladá sa v prípade, že pripájaná nehnuteľnosť, resp. nehnuteľnosť, ktorou prechádza prípojka vlastníka, má viac vlastníkov; tlačivo je nutné vyplniť a podpísať všetkými spoluvlastníkmi (všetky podpisy musia byť overené)

Tento postup platí len pre domové a bytové jednotky, resp. prevádzky nevýrobného charakteru (úrady, kancelárie, atď.) a neplatí pre reštauračné prevádzky a prevádzky výrobného charakteru.

 

AKÝ JE TERMÍN PODANIA ŽIADOSTI NA OBECNÝ ÚRAD?
Do 15.10. 2021.

KEDY BUDE REÁLNY TERMÍN PRIPOJENIA NA KANALIZÁCIU?
Po kolaudácií stavby vám bude oznámený termín pripojenia na kanalizáciu písomným oznámením od prevádzkovateľa (SEVAK, a.s. Žilina), resp. prostredníctvom obecného úradu. – predpoklad november 2021

Bližšie informácie – mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Osobne – Obecný úrad Zborov nad Bystricou – ktorákoľvek kancelária

 

                                                                PaedDr. Juraj Hlavatý
                                                                        starosta obce