01jiohoihoMilí rodičia,

slávnostné otvorenie nového školského roka 2021/2022 sa uskutoční dňa 2. septembra 2021 o 9.00 hod v areáli ZŠ s MŠ v Zborove nad Bystricou. Slávnostná svätá omša pri príležitosti začiatku nového školského roka bude o 8.00 hod. Materská škola bude otvorená od 2. septembra (štvrtok) od 6.30 hod. Školský klub detí bude otvorený od 3. septembra (piatok).

Školská jedáleň oznamuje žiakom základnej školy, že od 3. septembra (piatok) začína variť aj pre žiakov ZŠ. V priebehu začiatku školského roka je potrebné si prevziať u vedúcej jedálne zápisný lístok (prihlášku) na stravovanie. Zápisný lístok je možné si vytlačiť aj online (tlačivo č. 7 Zápisný lístok na školské stravovanie) a podpísaný odovzdať osobne alebo prostredníctvom žiaka vedúcej ŠJ.


Základné informácie pre rodičov žiakov základnej školy
Školský rok začína od 2.9.2021. Žiaci 2. až 9. ročníka idú po slávnostnom zahájení šk. roka domov. Žiaci 1. ročníka spolu s rodičmi pôjdu do triedy, kde dostanú pokyny od triednej p. učiteľky. V piatok 3. septembra začína vyučovanie 7.35 hod v triedach pre všetkých žiakov.


Všeobecné opatrenia
Rodičia žiakov pred nástupom do školy prostredníctvom konta Edupage potvrdia vyhlásenie o bezpríznakovosti alebo prostredníctvom vyplneného tlačiva. Na základe vyhlášky UVZ SR je vo vnútorných priestoroch základnej školy prekrytie horných dýchacích ciest povinné (rúško, šál, šatka a pod.). Po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá zákonný zástupca opätovne Vyhlásenie o bezpríznakovosti buď prostredníctvom konta edupage alebo prostredníctvom vyplneného tlačiva. Na základe informácií KŠÚ Žilina ohľadom samostestovania prostredníctvom Ag testov Vás budeme informovať po obdržaní informácii o spôsobe a distribúcii z uvedených inštitúcií. V súčasnosti čakáme na informácie a dodanie príslušného množstva testov.


Základné informácie pre rodičov detí materskej školy
Materská škola bude v prevádzke od 2.9.2020 pri dodržaní potrebných opatrení. Materská škola bude otvorená od 6.30 hod. Rodičia privádzajú svoje deti v čase od 6.30 hod do 8.00 hod. Po tomto čase už bude vchod do MŠ uzamknutý. V priestoroch MŠ je v zmysle platnej vyhlášky UVZ SR povinné prekrytie horných dýchacích ciest (rúško, šál, šatka, a pod.). Uvedená povinnosť sa na deti MŠ nevzťahuje. Po každom prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ v trvaní viac ako tri dni predkladá zákonný zástupca Vyhlásenie o bezpríznakovosti buď prostredníctvom konta edupage alebo prostredníctvom vyplneného tlačiva.

 

Ďalšie informácie o prijatých opatreniach na základe usmernení MŠVVaŠ pre rodičov žiakov a detí
Zákonný zástupca:
• Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej alebo materskej školy a pri odchode žiaka zo základnej/materskej školy resp. školského klubu detí.
• Zabezpečí pre svoje dieťa (iba žiaci ZŠ) každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
• V prípade, že u dieťaťa/žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu/žiakovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom.

 

Všetkým Vám prajeme úspešný štart do nového školského roka 2021/2022.

 

PaedDr. Milan Križan, riaditeľ školy