unnamedjiojNárodná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR uskutočňuje na Slovensku „Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2021“, ktoré je súčasťou európskeho projektu HFCS 2021. Projekt je koordinovaný Európskou centrálnou bankou a zúčastňujú sa na ňom všetky krajiny eurozóny.

Jeho cieľom je získať spoľahlivé údaje o súčasnej ekonomickej situácii domácností v eurozóne. Údaje zo zisťovania poskytnú podklady pre rôzne štúdie, ako napr. bytové otázky mladých spoluobčanov, úspory a dôchodkové otázky starších osôb, prístupnosť získania úveru atď. Zisťovanie sa uskutoční v mesiacoch júl až október 2021.

V tomto období vybrané domácnosti navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa preukazom zamestnanca ŠÚ SR a pozývacím listom podpísaným guvernérom NBS a predsedom ŠÚ SR. Domácnosť bude vopred oslovená listom, kde bude uvedený kontakt na opytovateľa ako aj na príslušného vedúceho pre prípadné overenie. Podrobnejšie informácie získate na stránke ŠÚ SR na adrese: www.statistics.sk alebo telefonicky na tel. č. 041/5113 210 - Ing. Alena Babíková.

pdfList pre občanov zo ŠÚ SR.pdf