image 53892 25 v1Vážení občania,

kanalizačnú prípojku na vlastnom pozemku si už môžete realizovať. Je potrebné, aby ste prípojku ukončili minimálne meter pred odbočkou, ktorá Vám bola realizovaná zo strany investora a to spoločnosti SEVAK, a.s. Žilina.

Samotné napojenie na hlavnú vetvu bude možné až po doručení výzvy a podpísaní zmluvy o pripojení, ktorú podpíšete so spoločnosťou Severoslovenských vodární a. s., v ktorej bude uvedení i termín, do ktorého je povinnosť sa pripojiť. Základnou podmienkou je, že každý rodinný dom bez rozdielu dĺžky kanalizačnej prípojky je povinný umiestniť si na svojom pozemku kanalizačnú revíznu šachtu, ktorú si sám zakúpi.

Obyvatelia sú povinní pripojiť svoju nehnuteľnosť na vlastné náklady na verejnú kanalizáciu v súlade s "Podmienkami a pokynmi pre zriadenie pripojenia na verejnú kanalizáciu" a "Technickými podmienkami a pokynmi pre pripojenie na verejnú kanalizáciu", ktoré budú súčasťou "Výzvy na pripojenie" .

Pri zriaďovaní kanalizačných prípojok v rámci projektu „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd Stredných Kysúc“ sa postupuje v súlade s nasledovnou platnou legislatívou, technickými normami, platnými smernicami a zásadami:
- zákon č.364/2004 Z.z. o vodách
- zákon č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
- STN 75 6101 Stokové siete a kanalizačné prípojky
- STN EN 752 Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov
- STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk
- STN EN 476 Všeobecné požiadavky na súčasti gravitačných systémov kanalizačných potrubí a stôk
- ČSN 75 6221 Čerpacie stanice odpadových vôd
- STN EN 12050-1: 2003 Čerpacie stanice odpadových vôd pre budovy a pozemky. Zásady výstavby a skúšania. Časť 1: Čerpacie stanice odpadových vôd s obsahom fekálnych splaškov
- Smernica č.2/2005 o budovaní kanalizačných prípojok
Pri postupe v zmysle uvedených legislatívnych, technických noriem, smerníc a zásad sú primerane zohľadnené miestne špecifiká vyplývajúce s realizácie projektu .

ZÁSADY PRIPÁJANIA:
1. Nehnuteľnosť sa na verejnú kanalizáciu pripája jednou samostatnou kanalizačnou prípojkou producenta. Pripojenie dvoch a viacerých nehnuteľností jednou kanalizačnou prípojkou dodávateľa je možné len v odôvodnených prípadoch a to so súhlasom vlastníka VK.
2. Producent môže do VK vypúšťať výlučne splaškovú odpadovú vodu v množstve podľa skutočnej spotreby.
3. Producent nesmie do VK vypúšťať odpadovú vodu cez D ČOV, septik alebo žumpu. Pred napojením na VK je producent povinný zrušiť uvedené zariadenia .
4. Producent nesmie do VK vypúšťať vodu z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok), drenážnu vodu, priesakovú vodu, alebo inú balastnú vodu, ktorá by narieďovala splaškovú odpadovú vodu a hydraulicky zaťažovala stokovú sieť.
5. Do VK možno vypúšťať odpadové vody s mierou znečistenia, ktoré zodpovedá prevádzkovému poriadku VK. Pre producentov z domácností a nerozhodujúcich producentov platia všeobecné limity znečistenia charakteristické pre mestské ( komunálne ) odpadové vody ( STN 75 6401 ).
6. Do VK sa nesmie vypúšťať, vhadzovať tuhý komunálny, kuchynský odpad drvený na výlevkových drvičoch ani tuky a oleje použité pri tepelnej príprave jedál.
7. Producent odpadových vôd nesmie do VK vypustiť obzvlášť škodlivé látky a škodlivé látky uvedené v zoznamoch v prílohe č.1 k zákonu č.364/2004 Z. z. o vodách.
8. Ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do VK nemeria a tvorí ich len voda odobratá z verejného vodovodu ( VV ), množstvo vypúšťaných odpadových vôd sa bude určovať podľa meranie množstva dodanej pitnej vody z VV.
9. Ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do VK nemeria a tvorí ich len voda odobratá z VV, množstvo vypúšťaných odpadových vôd sa bude určovať podľa merania množstva dodanej pitnej vody z VV.
10. Ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do VK nemeria a tvorí ich voda odobratá z rôznych zdrojov vody, množstvo vypúšťaných odpadových vôd sa vypočíta podľa Vyhlášky MŽP SR č. 397/2003 Z. z., príloha č.1

TECHNICKÉ PODMIENKY PRE ZRIADENIE KANALIZAČNEJ PRÍPOJKY PRODUCENTA
1. Do splaškovej stokovej siete verejnej kanalizácie sa jednou prípojkou odvádzajú len splaškové odpadové vody. Odvádzanie podzemných, zrážkových vôd musí byť realizované mimo splaškovú kanalizáciu.
2. Kanalizačná prípojka producenta sa na vybudovanú kanalizačnú prípojku dodávateľa pripája cez HRPŠ.
3. Menovitá svetlosť potrubia kanalizačnej prípojky producenta je DN 150 mm.
4. Najmenší dovolený sklon potrubia kanalizačnej prípojky producenta je 2 %.
5. Kanalizačná prípojka producenta musí byť čo najkratšia, priama, v jednom sklone, z jedného druhu materiálu a rovnakého profilu (svetlosti). V prípade nutnosti zmeny smeru alebo sklonu potrubia musí byť v každom bode zmeny vybudovaná HRPŠ.
6. Kanalizačné prípojky môžu byť z plastových materiálov ako PVC, PP a PE. Iný materiál je možné použiť len v súlade s platnými STN pri zabezpečení 100% vodotesnosti samostatných rúr a spojov.
7. Nehnuteľnosť sa môže pripojiť na VK v mieste ukončenia kanalizačnej prípojky dodávateľa len ak technické parametre prípojky producenta a technické podmienky týkajúce sa miesta a spôsobu napojenia vyhovujú pre bezpečné prevedenie vypúšťaných odpadových vôd z nehnuteľnosti za každých okolností a kanalizačná prípojka vyhovuje podmienkam vodotesnosti, mechanickej a chemickej odolnosti.
8. V prípade nepriaznivých výškových pomerov nehnuteľnosti voči verejnej kanalizácii sa producent napojí na VK výtlačným potrubím a odpadovú vodu do HRPŠ prečerpáva DČS OV. Akumulačná nádrž čerpacej stanice má mať maximálny objem 600 l, čo je cca 1- dňová spotreba vody priemernej rodiny. V prípade väčších akumulačných nádrží DČS OV by odpadová voda, sústredená aj niekoľko dní v nádrží, zahnívala a zapáchala.