prezentacia1jhiohjRiaditeľstvo ZŠ s MŠ v Zborove nad Bystricou v zmysle zákon č. 245/2008, § 59 a vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášok č. 308/2009, 438/2020 Z.z oznamuje, že zápis detí do MŠ sa uskutoční v termíne od 3. mája do 14. mája 2021.

Spôsob predkladania žiadostí bude zverejnený na základe aktuálnej epidemiologickej situácie.

Zápis sa uskutoční:
1. Prostredníctvom elektronického formuláru uverejneného na stránke www.zszborov.sk
2. Prostredníctvom tlačiva, ktoré odovzdáte v MŠ.

Zákonný zástupca dieťaťa predloží:
a) potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách,
b) vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
c) rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa, ak ide o taký prípad, bezodkladne po jeho vydaní riaditeľom základnej školy.

Podmienky prijímania na základe zákona č 245/2008 Z. z.:
1. prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
2. dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
3. dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
4. výnimočne môžu byť prijaté deti aj po dovŕšení dvoch rokov, ak nie je naplnená kapacita škôlky

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa. Písomné rozhodnutie o prijatí resp., neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľ školy najneskôr do 15. júna 2021.