cerveny okreskopkpoVážení rodičia, milí žiaci,

vzhľadom na aktuálnu situáciu na našej škole a odporučenie RUVZ v Čadci a v súlade rozhodnutím MŠVVaŠ SR č. 2021/12811:1-A1810 sa prezenčné vyučovanie pre žiakov I. aj II. stupňa na našej škole obnovuje od 5. mája 2021:

Pri nástupe dieťaťa do MŠ a žiaka do ZŠ predkladá (prostredníctvom edupage) zákonný zástupca „Vyhlásenie o bezinfekčnosti“ (Príloha 8) – platné od 3.5.2021. Bez nutnosti prikladať negatívny výsledok testu.

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a školu. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo príslušným regionálnym hygienikom.

Ak sa žiak rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, je povinný predkladať ospravedlnenie od zákonného zástupcu v dĺžke 5 dní podľa platného rozhodnutia ministra z 28.8.2020 z účinnosťou od 1. septembra 2020 zverejneného na webovej stránke ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/data/att/17169.pdf.

Protiepidemiologické opatrenia sú v jednotlivých prevádzkach (ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ) naďalej platné:
• pri vstupe do budov ZŠ, MŠ, ŠJ je potrebné použiť dezinfekciu,
• vo všetkých priestoroch školy a školských zariadení je na základe nariadení UVZ-SR prekrytie horných dýchacích ciest povinné.

Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest sa nevzťahuje na:
• deti do 6 rokov veku,
• deti v materskej škole, v inom obdobnom zariadení pre deti alebo v školskom zariadení,
• osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
• osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím.

Oznam o prevádzke ŠKD:
ŠKD bude z organizačných dôvodov v prevádzke iba pre žiakov 1. a 2. ročníka. Pre ostatné ročníky bude k dispozícii od 10.5.2021.

Podmienky vstupu do objektu školy a školského zariadenia upravuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 200/2021 zo dňa 30. 4. 2021. V červených (2. stupeň varovania) osoby vstupujúce do objektu/areálu školy a školského zariadenia sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19.

Zdroj: https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-3-5-2021/