unnamed 2020V súlade s rozhodnutím ministra školstva č. 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12.4.2021 bude škola pokračovať prezenčné vyučovania pre deti MŠ, žiakov I. stupňa a 8. a 9. ročník II. stupňa ZŠ. Okres Čadca je od 19.4.2021 podľa nariadení MZ SR (zo dňa 13.4.2021) zaradený podľa COVID automatu do III. stupňa varovania.

V zmysle uznesenia vlády, vyhlášky č. 132/2021 UVZ-SR a usmernenia MŠVVaŠ (Návrat do škôl) zo dňa 12.4.2021 k otváraniu škôl je potrebné pri obnovení prezenčnej výučby dodržať podmienku testovania sa rodičov (zákonných zástupcov) a žiakov 8. a 9. ročníka pri prezenčnej výučbe. Platnosť testu pre školy a školské zariadenia je 7 dní.

Vážení rodičia, dovoľujeme si pripomenúť, že pri nástupe detí a žiakov do školy stále platí:
• Predloženie Čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti príloha 11/a (príslušné vyhlásenie je možné odovzdať cez rodičovské konto Edupage, alebo v papierovej podobe pri nástupe žiaka/dieťaťa do školy).
• Negatívny výsledok testu jedného zákonného zástupcu dieťaťa na COVID 19 nie starší ako 7 dní, resp. potvrdenie o výnimke.

Informácie k testovaniu žiakov 8. a 9. ročníka
Na základe Rozhodnutia ministra školstva SR, ktorým sa obnovuje vyučovanie žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ s dátumom od pondelka 19. 4. 2021 (v súlade s regionálnym COVID automatom), oznamujeme žiakom a rodičom dotknutých tried, že Obec Zborov nad Bystricou ako zriaďovateľ ZŠ s MŠ, spoločne s vedením školy rozhodli, že dávajú možnosť antigénového testovania výlučne pre žiakov a rodičov, ktorí sa rozhodnú, že svojim deťom umožnia prezenčné vyučovanie, ktorého podmienkou je otestovanie minimálne jedného rodiča a samotného žiaka 8. a 9. ročníka. Túto podmienku stanovujú príslušné nariadenia kompetentných orgánov a jej splnenie je potrebné k tomu, aby žiaci mohli nastúpiť na prezenčnú výučbu. Testovanie tejto skupiny sa uskutoční v piatok 16.4.2021 v čase od 12:30 hod. do 14:30 hod. v priestoroch sály obecného úradu. Testovanie sa uskutoční pod dozorom detského lekára MUDr. Tischlera a detskej zdravotnej sestry p. Koščalovej.

Žiaci 1. až 4. ročníka v zmysle rozhodnutia ministra nastupujú prezenčne podľa rozvrhu.
Žiaci 8. a 9. ročníka, ktorí sa zúčastnili testovania alebo majú potvrdenie o výnimke v zmysle príslušných nariadení nastupujú prezenčne podľa rozvrhu.
Žiaci 5. až 7. ročníka pokračujú dištančne.

MŠ zostáva v prevádzke. Vzhľadom na aktuálnu situáciu odporúčame zvážiť účasť dieťaťa na prezenčnom vyučovaní v MŠ. (V materskej škole pokračuje prezenčné vyučovanie pri dodržaní príslušných opatrení. Vážení rodičia ďakujeme, že v priestoroch MŠ dodržiavate nastavené hygienické opatrenia a rešpektujete pokyny zamestnancov MŠ. V zmysle vyhlášky UVZ-SR je do priestorov MŠ zakázaný vstup osobám bez platného negatívneho výsledku testu, prípadne potvrdením o výnimke).

Milí rodičia, ďakujeme Vám za zodpovedný prístup, trpezlivosť a dodržiavanie opatrení, ktoré sme nastavili v našej škole kvôli zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19.

Ďalšie informácie:
1. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a školu. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo príslušným regionálnym hygienikom.
2. V spolupráci so zriaďovateľom je pre rodičov a žiakov 8. a 9. ročníka možnosť otestovať sa dňa 16.4.2021 v MOM v sále obecného úradu v čase od 8.00 hod. do 17.00 hod (bližšie informácie).
3. Žiaci prvého stupňa aj keď dosiahli vek 10 rokov sa netestujú.
4. Stále platia aktuálne hygienické opatrenia pre prezenčné vyučovanie v škole.
5. V prípade, že rodič sa rozhodne nechať žiaka doma, zabezpečuje kontakt so školou prostredníctvom konta Edupage. Ak je kontakt pravidelne zabezpečovaný takáto absencia bude ospravedlnená.
Vzhľadom na to, že organizácia vyučovania sa v odôvodnených prípadoch môže veľmi rýchlo zmeniť, odporúčame Vám pravidelne sledovať stránku školy (www.zszborov.sk) a oznamy od triednych učiteľov prostredníctvom svojich kont Edupage.

V Zborove nad Bystricou, dňa 14.4.2021

PaedDr. Milan Križan, riaditeľ školy