thumb ilustracia detiRiaditeľstvo ZŠ s MŠ v Zborove nad Bystricou v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. (Školský zákon) a v zmysle VZN Obce Zborov nad Bystricou č. 01/2013 oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční dňa 14. apríla 2021 v čase od 12.00 hod do 16.00 hod v hlavnej budove základnej školy.

 

 

V prípade organizačných zmien pri zápise z dôvodu epidemiologických opatrení Vás bude informovať.

Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom a doniesť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz rodiča, kartičku poistenca dieťaťa, ak je dieťa zdravotne postihnuté aj doklad o zdravotnom postihnutí a poplatok 15 EUR na zakúpenie pracovných zošitov pre budúcich prvákov.

Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom, ktoré k 31.08.2021 dovŕši šesť rokov.

V prípade ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ Základnej školy s materskou školou rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole (podľa predošlej legislatívy „Odklad povinnej školskej dochádzky“) na základe (§28a, ods. 3, školského zákona):
­ - písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
­ - písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast
­ - s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

Zborov nad Bystricou 25. 2. 2021

PaedDr. Milan Križan, riaditeľ školy