unnamed011313Základná umelecká škola oznamuje rodičom a žiakom, že zápis a zadelenie rozvrhu hodín v Zborove nad Bystricou bude prebiehať nasledovne:

 

 

PONDELOK 7.9.2020
p. uč. Šimášková od 13,00 hod. - spev, klavír, hudobná náuka
p. uč. Stuchlá od 13,00 hod. - zobcová flauta

UTOROK 8.9.2020
p. uč. Bogáň od 13,00 hod. (gitara)
p. uč. Magátová od 13,00 hod.
Výtvarníci sa hlásia u p. uč. I. Šiškovej

 

POUČENIE
Zákonní zástupcovia:
- privádzajú a odvádzajú dieťa na vyučovanie, nevstupujú do budovy
- predkladajú pri prvom nástupe žiaka do ZUŠ, alebo po každom prerušení, písomné vyjadrenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie – dotazník aj čestné vyhlásenie sú prístupné na webe ZUŠ (www.zusknk.edupage.org)
- v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo je potvrdené ochorenie COVID-19 bezodkladne o tom informuje učiteľa a riaditeľa ZUŠ. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom alebo príslušným regionálnym hygienikom. Za takýchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
Žiak:
- na vyučovanie si nosí 2 ochranné rúška a 1 hygienické papierové vreckovky
- pri prvom vyučovaní prinesie vyplnený dotazník a čestné vyhlásenie (možno stiahnuť na stránke ZUŠ Krásno / Novinky / Protipandemické opatrenia

Pri vstupe do ZUŠ rúško a dezinfekcia rúk povinná – viac informácii na stránke školy https://zusknk.edupage.org/news/