unnamed 2020juooMilí rodičia, blíži sa 2.september a aj naša škola sa postupne pripravuje na to, aby sme privítali žiakov v školských laviciach. V súvislosti so začiatkom školského roka vydalo MŠVVaŠ v súčinnosti s ÚVZ SR viacero usmernení, ktoré sme povinní všetci dodržiavať. Z uvedených usmernení vyberáme pre Vás nasledovné.

 

 

Základné informácie pre rodičov žiakov základnej školy

V škole prebieha od 2. 9. 2020 riadne školské vyučovanie. Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná. Pri príprave školského roka 2020/2021 škola zohľadňuje možnosť zhoršenia epidemiologickej situácie.

V čase od 2. 9. 2020 do 14. 9. 2020 je používanie rúšok v interiéri školy resp. školského zariadenia pre žiakov 2. stupňa, rúšok/štítov pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a nepedagogických zamestnancov povinné. Pre žiakov 1. stupňa sú rúška odporúčané.

Každý žiak predkladá pri prvom nástupe do základnej školy podpísaný a vyplnený Zdravotný dotazník spolu s Vyhlásením zákonného zástupcu o bezinfekčnosti žiaka.

Po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá opätovne Písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Zdravotný dotazník sa predkladá iba raz pri nástupe do školy.

 

Organizácia Slávnostného otvorenia školského roka dňa 2.septembra 2020 (streda)

Vzhľadom na usmernenia MŠVVaŠ a RUVZ SR sa spoločné otvorenie školského roka neuskutoční.

Žiaci 2. až 9. ročníka budú mať slávnostné otvorenie školského roka vo svojich triedach. Prichádzajú priebežne do školy od 8.30 do 9.00 hod. Do vnútorných priestorov žiaci vstupujú bez sprievodu rodičov. Prinesú si prezuvky a rúška.

Žiaci 1. ročníka budú mať slávnostné otvorenie vo svojich triedach v sprievode jedného rodiča. Do školy môžu vstúpiť o 9.00 hod. Rodičia musia mať počas celej doby v priestoroch školy rúško.

Každý žiak predkladá pri prvom nástupe do základnej školy podpísaný a vyplnený Zdravotný dotazník spolu s Vyhlásením zákonného zástupcu o bezinfekčnosti žiaka.

 

Základné informácie pre rodičov detí materskej školy

Materská škola bude v prevádzke od 2.9.2020 pri dodržaní potrebných opatrení Pri príprave školského roka 2020/2021 škola zohľadňuje možnosť zhoršenia epidemiologickej situácie.

Materská škola bude otvorená od 6.30 hod. Pri vstupe sa uskutoční na základe usmernenia MŠVVaŠ ranný filter (dieťa nemá typické príznaky COVID-19 a jeho telesná teplota nepresahuje 37,2 °C). Rodičia privádzajú svoje deti v čase od 6.30 hod do 8.00 hod. Po tomto čase už bude vchod do MŠ uzamknutý.

Každý rodič predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy podpísaný a vyplnený Zdravotný dotazník spolu s Vyhlásením zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa. Vyhlásenia si rodičia môžu vyzdvihnúť aj na Obecnom úrade alebo v kostole.

Po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá opätovne Písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie(príloha – Vyhlásenie o bezinfekčnosti). Zdravotný dotazník sa predkladá iba raz pri nástupe do materskej školy.

 

Ďalšie informácie o prijatých opatreniach na základe usmernení MŠVVaŠ pre rodičov žiakov a detí

Zákonný zástupca:

- Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej alebo materskej školy a pri odchode žiaka zo základnej/materskej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
- Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
- V prípade, že u dieťaťa/žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu/žiakovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa(žiak)zo školy vylúčené.

 

Všetkým Vám prajeme úspešný štart do nového školského roka 2020/2021.

 

                                                                                           PaedDr. Milan Križan, riaditeľ školy