dokumenty454656Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (ďalej len vyvlastňovací orgán), v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o vyvlastňovaní), v súlade s ust. § 10 ods. 1 zákona o vyvlastňovaní, informuje verejnosť' o zadaní vyvlastňovacieho konania pre stavbu: ,,Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce."

 

 

 

Podľa ust. § 10 ods.2 zákona o vyvlastňovaní, vyvlastňovací orgán uvádza nasledovné informácie:
- účel vyvlastnenia: obmedzenie vlastníckeho práva k pozemkom - zriadením vecného bremena pre účely realizácie verejnoprospešnej líniovej stavby 

- údaje o vyvlastniteľovi: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO:0672297


a) katastrálne územie: Zborov nad Bystricou
b) parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: parc. KN E č. 2140 na LV 1995, KN E č. 2142 na LV 1997, KN E č. 2179/2 na LV 2051, KN E č. 2180/2 na LV 2045