unnamed 2020A: Organizácia vzdelávacieho procesu v ZŠ, ŠJ a ŠKD
Na základe rozhodnutia ministra školstva a rozhodnutia zriaďovateľa sa obnovuje školské vyučovanie pre žiakov prvého až piateho ročníka od 1.6.2020. Súčasne sa obnovuje prevádzka Školského klubu a Školskej jedálne pri ZŠ s MŠ v Zborove nad Bystricou. Účasť deti na vyučovaní je dobrovoľná na základe zrealizovaného prieskumu.

Pre žiakov šiesteho až deviateho ročníka a pre žiakov prvého až piateho ročníka, ktorí nie sú umiestnení v škole (na základe voľby zákonného zástupcu pokračujú vo vzdelávaní doma) je naďalej zabezpečené dištančné vzdelávanie a platia pravidlá, ktoré sú určené v hodnotení žiakov počas mimoriadneho prerušenia vyučovania (spôsob komunikácie, vypracovanie dištančných úloh, pracovných listov, atď.). Organizácia vyučovania: Vstup do školy (tried) od 7.00 hod do 7.35 hod, vyučovanie od 7.35 do 12.00 hod., vydávanie obedov pre žiakov prítomných v škole od 12.00 hod do 13.30 hod. V prípade nahlásenia (odhlasovania) obedov treba postupovať podľa pravidiel zavedených od 1.9.2019.

Pre žiakov šiesteho až deviateho ročníka a žiakov prvého až piateho ročníka, ktorí sa zúčastňujú dištančného vzdelávania (nie sú nahlásené do školy a vzdelávajú sa doma) sa vzhľadom na obmedzenia počas mimoriadneho prerušenia vyučovania obedy nevydávajú. Počas mimoriadnej situácie sa mení prevádzka ŠKD. Školský klub bude v prevádzke do 15.30 hod. Pre žiakov bude umožnený prístup do tried od 7.00 do 7.35 hod. Rodičov žiadame, aby do priestorov školy nevstupovali (prípadnú osobnú komunikáciu si treba vopred dohodnúť). Rodičia aj žiaci dodržujú pokyny povereného personálu pri vstupe do ZŠ. (určujú počet osôb v prezúvárni ZŠ, uskutočňujú zdravotný filter pri vstupe do priestorov ZŠ, v prípade pozitívnych príznakov majú právo zakázať vstup takýchto osôb do priestorov ZŠ).

Každý kto vstupuje do priestorov ZŠ sa podrobí meraniu teploty a dezinfekcii rúk. (V prípade zvýšenej teploty (u detí 37,5 °C a u dospelých 37,5 °C) a ďalších príznakov – kašeľ, infekcia dýchacích ciest; nebude umožnený vstup do ZŠ). Žiak prichádza do školy iba s osobami, ktoré žijú s dieťaťom v spoločnej domácnosti. Žiadame rodičov o dodržiavanie bezpečných vzdialeností (2 m) pred vchodom do školy (prípadne ŠKD). Žiaci nosia vo všetkých priestoroch ZŠ rúško. Žiaci si môžu zložiť rúško pri vstupe do svojej triedy. Odložia si ho na miesto, ktoré určí príslušný pedagogický zamestnanec.

B: Povinnosti zákonného zástupcu
1. Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode zo základnej školy(nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
2. Dodržiava pokyny personálu pri vchode do školy.
3. Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
4. V prípade podozrenia (zvýšená teplota, kašeľ, a ďalšie príznaky COVID-19) poverený personál žiak do školy nevpustí (bude okamžite kontaktovaný zákonný zástupca a informovaný o ďalšom postupe).
5. Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné prehlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha: Písomné prehlásenie zákonného zástupcu).
6. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného triedneho učiteľa. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
7. Zákonný zástupca je povinný dodržiavať ďalšie nariadenia Úradu verejného zdravotníctva a riadiť sa pokynmi riaditeľa školy pri organizácii vzdelávacieho procesu v základnej škole.

C: Ďalšie informácie
Žiaci si so sebou nosia náhradné rúško a balík papierových (jednorazových) vreckoviek. Žiadame rodičov, aby neposielali do ZŠ choré (nedoliečené) deti (nielen COVID-19)! Ak je rodina v karanténe (napr. jeden rodič sa vrátil zo zahraničia) dieťa počas karantény nesmie navštevovať ZŠ (môže pokračovať v dištančnej forme vzdelávania).

V Zborove nad Bystricou, dňa 27.5.2020.

PaedDr. Milan Križan, riaditeľ školy