thumb 4786243Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Zborove nad Bystricou oznamuje rodičom, že

zápis detí do MŠ pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční

v termíne od 11. mája do 20. mája 2020.

 

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

 

Zápis sa uskutoční:
1. Prostredníctvom elektronického formuláru uverejneného na stránke www.zszborov.sk. Elektronický formulár
Po vyplnení elektronického formuláru nie je potrebné vypĺňať tlačivo aj v papierovej podobe.

2. Prostredníctvom tlačiva, ktoré si môžete vyzdvihnúť a vyplniť na Obecnom úrade v Zborove nad Bystricou počas stránkových hodín a pri dodržaní príslušných hygienických opatrení.

 

Pri podaní žiadosti sa nevyžaduje:
a) potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa
b) vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Zákonný zástupca dieťaťa predloží po skončení mimoriadnej situácie:
a) potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách,
b) vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
c) rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa, ak ide o taký prípad, bezodkladne po jeho vydaní riaditeľom základnej školy.

 

Podmienky prijímania na základe zákona č. 245/2008 Z. z.:
a) prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
b) dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
c) dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
d) výnimočne môžu byť prijaté deti aj po dovŕšení dvoch rokov, ak nie je naplnená kapacita škôlky

 

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa.

Písomné rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľ školy najneskôr do 15. júla 2020.