thumb les vOznámenie o úmysle vydať rozhodnutie o schválení návrhu programu starostlivosti o lesy a vyhlásení kategórie ochranných lesov pre lesný celok Čadca, výzva na preloženie pripomienok k návrhu programu starostlivosti o lesy.

Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva (ďalej len Okresný úrad Žilina) Vám oznamuje, že v rámci konania o vyhotovení programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Čadca bude vydané rozhodnutie o schválení návrhu programu starostlivosti o lesy a vyhlásení kategórie ochranných lesov. Lesný celok zasahuje do okresov Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina a do týchto katastrálnych území: Čadca, Dlhá nad Kysucou, Dlhé pole, Horelica, Klubina, Krásno nad Kysucou, Kysucké Nové Mesto, Oščadnica, Podvysoká, Raková, Rudinská, Staškov, Zákopčie, Zborov nad Bystricou.

V zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku Vám oznamujeme, že pred vydaním rozhodnutia máte právo nahliadnuť do spisového materiálu, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia, k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie, resp. overiť zapracovanie Vašich podkladov, pripomienok a požiadaviek na vyhotovenie PSL predložených do 12.7.2018, kedy bol spísaný protokol o výsledkoch prerokovania správy o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti pre lesný celok Čadca na obdobie rokov 2019-2028.

Okresný úrad Žilina s prihliadnutím na ustanovenie § 35 ods. 5) vyhlášky č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesa a ochrane lesa Vám určuje na uplatnenie vyššie citovaného práva lehotu do 10.2.2020. Po uplynutí tejto lehoty bude vo veci vydané predmetné rozhodnutie.

Návrh programu starostlivosti a podklady k vydaniu rozhodnutia o jeho schválení a vyhlásení kategórie ochranných lesov sú k dispozícii k nahliadnutiu na Okresnom úrade Žilina, odbore opravných prostriedkov, referáte lesného hospodárstva, Ul. Janka Kráľa 4.

Výpis programu starostlivosti o lesy pre jednotlivých obhospodarovateľov lesov (čistopisy programu starostlivosti) a porastovú mapu lesného celku je možné na požiadanie zaslať aj e-mailovou poštou.

Bližšie informácie resp. návštevu úradu doporučujeme vopred dohodnúť s Ing. Martinom Schestágom, tel. 041/5117414, 0902 921 640, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Oznámenie je prístupné na internetovej stránke Okresného úradu Žilina www.minv.sk v podtitule verejné vyhlášky a informácie.