thumb imageA11036a3eb25c6e4d8794f02a3ef8492aa14c3c91Obec v spolupráci s Advokátskou kanceláriou JUDr. Strapáč, PhD., s.r.o.

realizuje poskytovanie BEZPLATNEJ PRÁVNEJ POMOCI

výlučne pre obyvateľov našej obce.

 

Bezplatnú právnu pomoc môžete využiť v stredu 22.1., 19.2. a 18.3.2020

od 15.00 hod. na I. poschodí obecného úradu.

 

.