stapel av dokument 8197Návrh Dodatku č. 01 k VZN č. 02/2019 Obce Zborov nad Bystricou o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Obcou Zborov nad Bystricou a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zborov nad Bystricou si môžete pozrieť po kliknutí na nasledujúci link:

 pdfNávrh Dodatku č. 01 k VZN č. 02/2019