thumb piattaformaPri kontrole vedenia 22 kV č. 114 Zborov nad Bystricou a vedenia NN Krásno nad Kysucou Kalinov – rekonštrukcia NN siete v k. ú. Zborov nad Bystricou (ďalej len „vedenie“) bolo zistené, že porasty v ochrannom pásme a pod horeuvedeným vedením dosiahli nebezpečnú výšku a tým ohrozujú jeho spoľahlivú, plynulú a bezpečnú prevádzku a tiež je ohrozená bezpečnosť osôb a majetku nachádzajúcich sa v ochrannom pásme a pod týmto vedením.

Zistené skutočnosti sú v rozpore so zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov (ďalej Zákon o energetike).

Ako osoba poverená spoločnosťou Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej „SSD“) – prevádzkovateľom distribučnej sústavy a zároveň držiteľom povolenia na podnikanie v energetike Vás týmto v súlade s § 11 ods. 1 a 3 zákona o energetike vyzývame na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedenia, a to v rozsahu podľa § 43 zákona o energetike.

Odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov Vás vyzývame vykonať do 30 dní od doručenia výzvy !

Pri odstránení a okliesnení stromov a iných porastov je potrebné dodržiavať požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany.

Ako osoba poverená spoločnosťou SSD Vám v zmysle § 11 zákona o energetike zároveň oznamujeme, že pokiaľ v stanovenej lehote nedôjde k odstráneniu a okliesneniu nebezpečných porastov v ochrannom pásme a pod vedením, vstúpime na dotknuté pozemky za účelom vykonania týchto činností, a to v termíne od 10/2019 do 3/2020.

Pokiaľ nám v uvedenom termíne na dotknuté pozemky nebude umožnený vstup upozorňujeme Vás, že zabránením vstupu na predmetnú nehnuteľnosť ohrozujete spoľahlivú, plynulú a bezpečnú prevádzku elektrického vedenia a tiež ohrozujete bezpečnosť osôb a majetku. Z Vašej strany tak môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia a poškodzovania ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia. V prípade neumožnenia vstupu za účelom vykonania výrubu bude SSD nútená vymáhať si právo súdnou cestou.

Ak potrebujete bližšie upresniť dátum plánovaného vstupu a výrubu, prípadne ďalšie informácie, môžete nás kontaktovať telefonicky na čísle 0907 828 551, príp. mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Následné využitie drevenej hmoty po odstránení a okliesnení stromov a iných porastov alebo jej likvidácia je v pôsobnosti a zodpovednosti vlastníka (správcu, nájomcu) príslušnej nehnuteľnosti.

 

                                                                             Ing. Martin Marko, konateľ

 

pdfMapa 

pdf§ 43 zákona o energetike