thumb 1501064288 kompostovanie buriny oz kompostujme1Výzva na dôsledné dodržiavanie ustanovení § 3 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy - starostlivosť o poľnohospodársku pôdu.

 

 

 

 

Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor vyzýva vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Zborov nad Bystricou na zabezpečenie základnej starostlivosti o poľnohospodársku pôdu.

Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene a doplnení zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“) alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „užívateľ“) je povinný:
a) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,
b) predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, ak osobitný predpis neustanovuje inak,
c) zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí,
d) usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri.

 

Riadnym plnením zákonných povinností sa predíde konaniu vo veci priestupkov a ukladania pokút zo strany Okresného úradu Čadca.