zapis deti do msRiaditeľstvo ZŠ s MŠ v Zborove nad Bystricou oznamuje rodičom, že zápis detí do MŠ pre školský rok 2019/2020 sa uskutoční v termíne od 6. mája do 17. mája 2019 v priestoroch MŠ v Zborove nad Bystricou.

 

 

Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a kartičku poistenca dieťaťa.
 

Podmienky prijímania na základe zákona č. 245/2008 Z. z.:
a) prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
b) dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
c) dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
d) výnimočne môžu byť prijaté deti aj po dovŕšení dvoch rokov, ak nie je naplnená kapacita škôlky

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa, ktorú predloží riaditeľovi školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Písomné rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľ školy najneskôr do 30. júna 2019.