thumb verejna vyhlaska lesyOkresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva (ďalej OU ZA OOP) Vám oznamuje, že dňa 28.02.2019 bola vyhotoviteľom programu starostlivosti o lesy – Slovenskou lesníckou spoločnosťou a. s. Banská Bystrica predložená správa o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy (ďalej len správa) pre lesný celok Krásno – stred.

Lesný celok bol určený rozhodnutím OU ZA OOP č. OÚ-ZA-OOP4-2018/040335/SCH zo dňa 16.11.2018. Lesný celok Krásno – stred zasahuje do okresu Čadca a Žilina a do týchto katastrálnych území: Harvelka, Horná Tižina, Klubina, Lutiše, Nová Bystrica, Radôstka, Riečnica, Stará Bystrica, Zborov nad Bystricou.


V súlade s § 41 ods. 8 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že do správy je možné nahliadnuť na OU ZA OOP, Janka Kráľa 4, 010 01 Žilina. Súčasne Vás informujeme, že písomné pripomienky k správe a požiadavky na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy, pokiaľ nie sú v správe obsiahnuté je možno uplatniť najneskôr v lehote do 30.04.2019.

Správa spolu s pripomienkami a predloženými požiadavkami na vyhotovenie programu starostlivosti bude prerokovaná dňa 30.04.2019 o 9.00 hod. v sále kultúrneho domu (pod orlojom) v Starej Bystrici, na rokovanie Vás týmto pozývame.


Pripomienky k správe a požiadavky na vypracovanie programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Krásno – stred zasielajte tak, aby boli doručené na adresu Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina do 30.04.2019. Dôležité upozornenie: Na pripomienky a požiadavky uplatnené po vyhotovení protokolu sa neprihliada!

Správa o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie PSL je uložená a možno do nej nahliadnuť na OU ZA odbore opravných prostriedkov, J. Kráľa 4, Žilina. Na požiadanie je možné zaslať správu o doterajšom hospodárení aj na e-mail.

Osobnú návštevu OU ZA odboru opravných prostriedkov odporúčame vopred dohodnúť s Ing. Martinom Schestágom.
Kontakt: tel.: +421 41 5117414
mail.: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
mob.: +421 902 921 640

Viac info na: pdfPozvánka, oznámenie o predložení správy a žiadosť o predloženie pripomienok