thumb Zborov 27 03 2017Podľa § 24 ods. 16 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov končí dňa 10. marca 2019 funkčné obdobie Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Zborov nad Bystricou 604 v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zborov nad Bystricou.

Obec Zborov nad Bystricou v zmysle § 25 ods. 1, § 20 ods. 11 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 1 ods. 2 a 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z. z 15. apríla 2004 v znení neskorších predpisov, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení vyhlasuje

 

V Ý Z V U

na voľby členov rady školy
pri Základnej škole s materskou školou, Zborov nad Bystricou 604
a na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy.

 

Uzávierka výzvy je 28. februára 2019.


Počet členov rady školy /§ 25 ods. 2/: 11

Zloženie rady školy /§ 25 ods. 5 a 7/:
1 zvolený zástupca ped. zam. ZŠ
1 zvolený zástupca ped. zam. MŠ
1 zvolený zástupca ostatných zamestnancov ZŠ s MŠ
3 zvolení zástupcovia rodičov žiakov ZŠ
1 zvolený zástupca rodičov detí MŠ ( zvolení zástupcovia rodičov nesmú byť zamestnancami ZŠ s MŠ)
4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa (nemusia byť poslanci OZ).

 

V Zborove nad Bystricou 5. februára 2019

 


                                                                                  PaedDr. Juraj Hlavatý
                                                                                       starosta obce