P O Z V Á N K A


Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov

zvolávam 3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Zborov nad Bystricou

vo funkčnom období 2018 - 2022, ktoré sa bude konať dňa 8. februára 2019 (piatok) o 17.00 hod.

v kancelárii starostu obce Zborov nad Bystricou.

 

Program:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice - predkladá: Dr. Hlavatý
3. Kontrola plnenia uznesení - predkladá: Dr. Válková
4. Správa o činnosti obecnej polície za rok 2018 - predkladá: M. Krenžel, náčelník
5. Kúpna zmluva na pozemok - predkladá: Dr. Hlavatý
6. Kronika obce za rok 2018 - predkladá: Dr. Hlavatý
7. Delegovanie členov do rady školy - predkladá: Dr. Hlavatý
8. Projekty obce - predkladá: Dr. Hlavatý
9. Pozemky obce vo vlastníctve obce – využitie - predkladá: Dr. Hlavatý
10. Žiadosti občanov – predkladá: Dr. Hlavatý
11. Rôzne - diskusia
12. Schválenie uznesení
13. Záver

V Zborove nad Bystricou 21.01.2019

 

 

 

                                                                              PaedDr. Juraj Hlavatý                                                       
                                                                                      starosta obce