P O Z V Á N K A


Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov

zvolávam 2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Zborov nad Bystricou

vo funkčnom období 2018 - 2022, ktoré sa bude konať dňa 14. decembra 2018 (piatok) o 16.00 hod.

v kancelárii starostu obce Zborov nad Bystricou.

 

Program:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice - predkladá: Dr. Hlavatý
3. Kontrola plnenia uznesení - predkladá: Dr. Válková
4. Výchovno-vzdelávacia správa ZŠ s MŠ - predkladá: Dr. Križan, riaditeľ ZŠ
5. VZN č. 02/2018 o miestnom poplatku za TKO – predkladá: Dr. Hlavatý
6. Zriadenie komisií pri obecnomm zastupiteľstve - predkladá: Dr. Hlavatý
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2019 - predkladá: Ing. Podmanický
8. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva - predkladá: Dr. Hlavatý
9. Rozpočet obce na roky 2019 – 2021 - predkladá: Dr. Hlavatý
10. Správa nezávislého auditora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky - predkladá: Dr. Hlavatý
11. Schválenie sobášiacich - predkladá: Dr. Hlavatý
12. Rozdelenie obvodov poslancom OZ - predkladá: Dr. Hlavatý
13. Harmonogram zasadnutí OZ pre rok 2019 - predkladá: Dr. Hlavatý
14. Rokovací poriadok komisií pri OZ - predkladá: Dr. Hlavatý
15. Žiadosť o povolenie podnikateľskej činnosti – Expresso u Malinky - predkladá: Dr. Hlavatý
16. Rôzne
17. Schválenie uznesení
18. Záver

 

V Zborove nad Bystricou 26.11.2018

 

 

 

                                                                              PaedDr. Juraj Hlavatý                                                       
                                                                                      starosta obce