spp logoOznámenie o vstupe na pozemky v rámci vykonávania prevádzkových činností na VTZ vysokotlakového plynovodu.

Vážení vlastníci pozemku, dovoľte, aby sme Vás informovali o vstupe zamestnancov Corrocont kft. na pozemok vo Vašom osobnom vlastníctve. Naša spoločnosť, SPP-distribúcia a.s. Bratislava oddelenie prevádzky Žilina, prevádzkuje plynovody a prípojky, ktoré sú umiestnené na pozemkoch vo Vašom vlastníctve.

V zmysle zákona č. 251/2012 o energetike a vyhlášky MP a SVR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení sme povinný vykonávať pravidelné kontroly našich plynárenských zariadení.

Oznamujeme Vám v zmysle vyššie uvedeného zákona § 11 ods. 1) a, g, 2) c, s odvolaním sa aj na § 96 ods. 6, citovaného zákona na nedotknuté ustanovenia zákona č. 67/1960 Zb. o výrobe, rozvode a využití vyhrievacích plynov (plynárensky zákon), že pracovníci vykonávajúci práce v rámci údržby, meranie, kontrola tesnosti stavu plynovodu v správe a majetku SPP-distribúcia a.s. v mesiacoch november až december 2018 budú vstupovať na pozemky, ktorými VTL plynovod prechádza. Plynárenské zariadenie umiestnené na Vašom pozemku bolo zriadené v čase platnosti zákona č. 67/1960 vznik, vlastníctvo a existencia vecného bremena na vstup a umiestnenie plynovodu na pozemku je v zmysle príslušných ustanovení tohto zákona a vyplýva a vzniklo priamo zo zákona bez povinnosti vkladu do katastra nehnuteľností. Predmetné meranie si nevyžaduje žiadne zemné práce. Meranie sa vykonáva bez zásahov do pozemku – pešou pochôdzkou.

Z vyššie uvedených dôvodov Vás úctivo prosíme a žiadame, aby ste umožnili vstup vyplývajúci priamo zo zákona pracovníkom Corrocont kft. na Vaše pozemky. Našou činnosťou v predmetnom území zabezpečujeme bezpečnú a spoľahlivú prevádzku plynovodov čím je zároveň zabezpečená plynulá dodávka plynu, bezpečnosť objektov a osôb nachádzajúcich sa na Vašom pozemku.

V tomto prípade sa jedná o pracovníkov Corrocont kft., ktorí zabezpečujú vytýčenie trasy potrubia a následne meranie. Práce vykonajú zamestnanci Corrocont kft. na základe rámcovej zmluvy č. 1104/17/SPPD/CEZ zo dňa 27.2.2018 a objednávky č. 1300134096 zo dňa 15.10.2018.

Za pochopenie a spoluprácu ďakujeme.

                                                                      SPP - distribúcia, a.s. - Ing. Marian Kuchar