Zborov 27 03 2017Riaditeľ školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

poskytuje z organizačných dôvodov voľno žiakom ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou, dňa 29. októbra 2018 (pondelok).

 

V tomto dni nebude v prevádzke ani materská škola, školský klub ani školská jedáleň.

 

                                                                                                                              PaedDr. Milan Križan, riaditeľ školy