P O Z V Á N K A


Podľa § 13 ods. 4 písm.a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov

zvolávam 33. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Zborov nad Bystricou

vo funkčnom období 2014 - 2018, ktoré sa bude konať dňa 18. októbra 2018 (štvrtok) o 16.00 hod.

v kancelárii starostu obce Zborov nad Bystricou.

 

Program:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
štátna hymna podľa § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 63/1993 Z.z. v z.n.p.
2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice - predkladá: Dr. Hlavatý
3. Kontrola plnenia uznesení - predkladá: Dr. Válková
4. Informácia o organizačnej zmene, organizačnom poriadku - predkladá: Dr. Hlavatý
5. Zhodnotenie volebného obdobia 2014 -2018 - predkladá: Dr. Hlavatý
6. Odovzanie pamätných plakiet poslancom OZ – odovzdá : Dr. Hlavatý
7. Interpelácie poslancov
8. Rôzne
9. Schválenie uznesení
10. Záver

 

V Zborove nad Bystricou 02.10.2018

 

 

 

                                                                              PaedDr. Juraj Hlavatý                                                       
                                                                                      starosta obce