stapel av dokument 8197

Obec Zborov nad Bystricou ako dotknutá obec v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje verejnosť, že do záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu ,,Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016 -2020" je možné nahliadnuť

na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-zilinskeho-kraja-na-roky-2016-2020 a na úradnej tabuli obce.