OxxbGEPočas letných prázdnin je k dispozícii pre záujemcov o športové aktivity multifunkčné ihrisko (MI) v čase od 10.00 hod. do 20.00 hod. Mimo vyhradeného času je vstup do areálu zakázaný. Priestor je monitorovaný kamerovým systémom.

 

 

V prípade využitia MI pre účely detí z materskej školy sú uprednostnené aktivity materskej školy. Ostatní návštevníci musia MI uvoľniť. Každý užívateľ MI je povinný v priestoroch MI a jeho okolí udržiavať čistotu, poriadok a vyvarovať sa činnosti, ktorou by narušoval verejný poriadok a nočný pokoj. Užívateľ MI je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví alebo poškodeniu majetku obce. Užívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením.

 

Športovú, zábavnú, rekreačná alebo inú povolenú činnosť môže na MI vykonávať každý užívateľ

výhradne na svoje vlastné riziko!