P O Z V Á N K A


Podľa § 13 ods. 4 písm.a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov

zvolávam 31. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Zborov nad Bystricou

vo funkčnom období 2014 - 2018, ktoré sa bude konať dňa 27. júna 2018 (streda) o 15.00 hod.

v kancelárii starostu obce Zborov nad Bystricou.

 

Program:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice - predkladá: Dr. Hlavatý
3. Záverečný účet obce Zborov nad Bystricou za rok 2017 - predkladá: Dr. Hlavatý
4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre II. polrok 2018 - predkladá: Ing. Podmanický
5. Žiadosť o navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ - predkladá: Dr. Hlavatý
6. Rôzne
7. Schválenie uznesení
8. Záver

 

 

V Zborove nad Bystricou 14.06.2018

 

 

 

                                                                              PaedDr. Juraj Hlavatý                                                       
                                                                                      starosta obce