riaditelske volnoRiaditeľ školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

 

 

p o s k y t u j e

z organizačných dôvodov  voľno  žiakom ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou,

dňa 29. júna 2018 (t.j. v piatok).

V tomto dni nebude v prevádzke ani materská škola, školský klub ani školská jedáleň.