P O Z V Á N K A


Podľa § 13 ods. 4 písm.a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov

zvolávam 30. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Zborov nad Bystricou

vo funkčnom období 2014 - 2018, ktoré sa bude konať dňa 11. mája 2018 (piatok) o 17.00 hod.

v kancelárii starostu obce Zborov nad Bystricou.

 

Program:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice - predkladá: Dr. Hlavatý
3. Kontrola plnenia uznesení - predkladá: Dr. Válková
4. Projekty obce - predkladá: Dr. Hlavatý
5. Organizačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v šk.r. 2018/2019 - predkladá: Dr. Hlavatý
6. Kúpa pozemku pod miesnou komunikáciou - predkladá: Dr. Hlavatý
7. Kúpa pozemku futbalové ihrisko - predkladá: Dr. Hlavatý
8. Harmonogram výstavby kanalizácie - predkladá: Dr. Hlavatý
9. Rôzne
10. Schválenie uznesení
11. Záver

 

V Zborove nad Bystricou 04.05.2018

 

 

 

                                                                              PaedDr. Juraj Hlavatý                                                       
                                                                                      starosta obce