P O Z V Á N K A


Podľa § 13 ods. 4 písm.a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov

zvolávam 29. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Zborov nad Bystricou

vo funkčnom období 2014 - 2018, ktoré sa bude konať dňa 16. marca 2018 (piatok) o 16.00 hod.

v kancelárii starostu obce Zborov nad Bystricou.

 

Program:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice - predkladá: Dr. Hlavatý
3. Projekty obce - predkladá: Dr. Hlavatý
4. Informácie k výstavbe kanalizácie v obci - predkladá: Dr. Hlavatý
5. Schválenie uznesení
6. Záver

 

V Zborove nad Bystricou 15.03.2018

 

 

                                                                              PaedDr. Juraj Hlavatý                                                       
                                                                                      starosta obce