P O Z V Á N K A


Podľa § 13 ods. 4 písm.a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov

zvolávam 28. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Zborov nad Bystricou

vo funkčnom období 2014 - 2018, ktoré sa bude konať dňa 23. februára 2018 (piatok) o 16.30 hod.

v kancelárii starostu obce Zborov nad Bystricou.

 

Program:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice - predkladá: Dr. Hlavatý
3. Kontrola plnenia uznesení - predkladá: Dr. Válková
4. Dodatok č. 1 k VZN č. 01/2017 o poskyt. soc. služieb.. - predkladá: Dr. Hlavatý
5. Harmonogram zasadnutí OZ pre rok 2018 - predkladá: Dr. Hlavatý
6. Zrušenie podnikateľskej činnosti – odpady – predkladá: Dr. Hlavatý
7. Správa o činnosti mestskej polície v obci Zborov nad Bystricou za rok 2017 - predkladá: Krenžel Miroslav, náčelník
8. Dodatok č. 2 k VZN 01/20016 opatrovateľská služba - predkladá: Dr. Hlavatý
9. Zápis do kroniky obce za rok 2017 - predkladá: Dr. Hlavatý
10. Úprava rozpočtu obce - predkladá: Dr. Hlavatý
11. Rôzne
12. Schválenie uznesení
13. Záver

 

V Zborove nad Bystricou 16.02.2018

 

 

                                                                              PaedDr. Juraj Hlavatý                                                       
                                                                                      starosta obce