P O Z V Á N K A


Podľa § 13 ods. 4 písm.a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov

zvolávam 27. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Zborov nad Bystricou

vo funkčnom období 2014 - 2018, ktoré sa bude konať dňa 8. decembra 2017 (piatok) o 18.00 hod.

v kancelárii starostu obce Zborov nad Bystricou.

 

Program:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice - predkladá: Dr. Hlavatý
3. Kontrola plnenia uznesení - predkladá: Jánošíková
4. Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkov ZŠ s MŠ - predkladá: Dr. Križan
5. Kúpa pozemku pod miesnou komunikáciou - predkladá: Dr. Hlavatý
6. Zriaďovacia listina Zariadenia pre seniorov „Harmónia“ - predkladá: Dr. Hlavatý
7. Rozpočet obce na roky 2018 - 2020 - predkladá: Dr. Hlavatý
8. VZN č. 03/2017 o dani z nehnuteľnosti - predkladá: Dr. Hlavatý
9. Výročné správy obce za rok 2016 - predkladá: Dr. Hlavatý
10. Dodatok č.3 k VZN č. 03/2013 - príspevok škole - predkladá: Dr. Hlavatý
11. Rôzne
12. Schválenie uznesení
13. Záver

 

V Zborove nad Bystricou 30.11.2017

 

                                                                              PaedDr. Juraj Hlavatý                                                       
                                                                                      starosta obce