SEVAKSeveroslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Vám oznamujú, že v priebehu mesiacov august / september 2015 sa budú v našej obci vykonávať geologické vrty pre pripravovanú stavbu ,,Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“.

 

Vrty sa budú realizovať v miestach plánovanej výstavby kanalizačného zberača a stôk, ako aj v miestach budúcich trvalých stavieb, čerpacích staníc, vodojemov a ATS.