História obce

II. svetová vojna ( 1.september 1939 - 8. má j 1945 )

Vojnové udalosti sa začínajú obce priamo dotýkať až v roku 1944. 

V marci obsadili nemecké vojská Maďarsko. U nás zatiaľ rukujú ročníky 1936 - 37 a 38. Začiatkom mája je vyprázdnená Odessa. Po kapitulácií Talianska a následnej okupácií Severného Talianska a Ríma nastáva 6. júna anglicko - americké vylodenie v Normandii. V júni sa previedol súpis neodvedených ročníkov 1904 - 1924. 16. júna je bombardovaná Bratislava, 7. júla Dubnica nad Váhom, 7. augusta bolo núdzovo zhodených 15 bômb na polia pri Riečnici, 20. novembra 7 bômb v úseku Oščadnica - Píla a Krásno nad Kysucou, 20. decembra bombardovanie Prešova.

udov_dom
Ľudový dom sa vyvíjal od jedno a dvojpriestorového / izba - pitvor / k trojpriestorovému drevenému zrubovému domu / izba - pitvor - komora / až k dvojštítovému / izba - spoločný pitvor - izba /. Domy stavané na svahu boli často podpivničené. Stavebným materiálom bolo drevo, strešnou krytinou tradičný šindel, pivnica bola murovaná z kameňa. Nábytok v tradičnom dome bol veľmi skromný. Pri stenách sa nachádzali rohové lavice, na ktorých sa aj spávalo, do rohu najviac obývanej izby sa umiestňovala veľká murovaná pec. Podlaha bola hlinená, po 1. svetovej vojne drevená. Z kameňa a pálenej hliny sa začali domy stavať až po 1. svetovej vojne a od polovice 20. storočia sa stavajú murované viacpriestorové domy prevažne so štvorcovým pôdorysom.
Osobitnú zmienku si zaslúžili tzv. šopy / letoviská /, ktoré slúžili na ustajnenie dobytka cez leto. Sú to najprimitívnejšie jednopriestorové domy s otvoreným ohniskom. Neskôr sa takýto zrub postupne zmenil na dvoj - alebo trojpriestorové obytné domy / chaty /.
Liečiteľstvo vykonávali ľudoví liečitelia. Liečiteľ nebol profesionálne školený lekár, mal hlbšie vedomosti z tradičnej ľudovej medicíny a ovládal bežné liečebné úkony. Nezriedka sa zaoberal zberom liečivých rastlín a ich uchovávaním. Uchovávanie týchto postupov sa dedilo z generácie na generáciu. Využívalo sa pri ňom spojenie účinkov viacerých praktík ako užívanie liečivých rastlín, zariekavanie, modlenie a iné magické účinky.
Patrí tu komplex tradičných zvykov a obradov viažucich sa k narodeniu, uzavretiu manželstva a úmrtia jednotlivca, vykonávaných v rámci rodiny. V tradičných obradoch dodnes doznievajú zbytky dávnych rituálov. Sú sprevádzané dodržiavaním stavby obradu, prednesom rytmických - individuálnych či skupinových spevných a tanečných kreácií, dôležitá je aj skladba a postupnosť obradovej stravy a nápojov. Formálnu dominanciu nadobudli cirkevné obrady. K starším rodinným zvykom a obradom - narodenie, manželstvo, krst, úmrtie sa radia zvyky a obrady novšej tradície - narodeniny, meniny, birmovka, oslavy dosiahnutého vzdelania, pracovné a životné jubuleá a iné.
Základným zamestnaním obyvateľov tejto oblasti bolo poľnohospodárstvo resp. pestovanie zemiakov a chov dobytka. Keďže prírodné podmienky pre poľnohospodárstvo sú veľmi nepriaznivé, obyvateľstvo bolo nútené si hľadať iné, náhradné zdroje príjmov a obživy. Tieto zdroje nachádzali v rôznych druhoch zamestnania buď sezónneho, výrobného alebo vandrovného charakteru. Prevládalo drevorubačstvo, pltníctvo, šindliarstvo, domácka výroba plátna, poľnohospodárskeho náradia, sitárstvo, košikárstvo, neskôr drotárstvo.