Patrí tu komplex tradičných zvykov a obradov viažucich sa k narodeniu, uzavretiu manželstva a úmrtia jednotlivca, vykonávaných v rámci rodiny. V tradičných obradoch dodnes doznievajú zbytky dávnych rituálov. Sú sprevádzané dodržiavaním stavby obradu, prednesom rytmických - individuálnych či skupinových spevných a tanečných kreácií, dôležitá je aj skladba a postupnosť obradovej stravy a nápojov. Formálnu dominanciu nadobudli cirkevné obrady. K starším rodinným zvykom a obradom - narodenie, manželstvo, krst, úmrtie sa radia zvyky a obrady novšej tradície - narodeniny, meniny, birmovka, oslavy dosiahnutého vzdelania, pracovné a životné jubuleá a iné.