i 6053992Na základe Uznesenia vlády SR sa od 3. marca 2021 do odvolania, najneskoršie však do 19. marca 2021 obmedzuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania v čase od 05:00 hod. do 01:00 hod nasledujúceho dňa.

 

 

 

Kam môžeme ísť s negatívnym RT-PCR testom alebo antigénovým testom nie starším ako 7 dní
V čase od 05:00 hod do 20:00 hod:
- čistiareň odevov, kúpa novín a tlačovín, optika, banka, poisťovňa, knižnica, servis bicyklov a motorových vozidiel, pošta, služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, záhradkárstva, opravovne obuvi, servis telekomunikačnej techniky,
- cesta na hromadné podujatie povolené Úradom verejného zdravotníctva SR,
- cesta na výdajné miesto obchodov ,
- cesta dieťaťa do a z materskej školy, žiaka prvého stupňa základnej školy, dieťaťa alebo žiaka špeciálnej školy do školy a školského zariadenia, a cestu späť – jeden zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti preukáže negatívnym výsledkom testu,
- cesta žiaka a poslucháča od druhého stupňa ZŠ do školy a školského zariadenia - test potrebuje žiak aj jeden zákonný zástupca,
- cesta na účel sprevádzania dieťaťa, žiaka alebo poslucháča do a z materskej školy, školy a školského zariadenia,
- cesta na orgán verejnej moci na vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo na diaľku,
- pracovný pohovor alebo uzavretie pracovnej zmluvy
- cesta na najbližší zberný dvor
V priebehu celého dňa teda aj V ČASE ZÁKAZU NOČNÉHO VYCHÁDZANIA:
- cesta do a zo zamestnania zamestnanca školy a zamestnanca, ktorý nemôže vykonávať home office a preukážu sa potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce a späť,
- cesta na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná ako práca z domácnosti ,
- cesta do zahraničia a späť,

Kam môžeme ísť bez testu
V čase od 05:00 hod do 20:00 hod:
- obstaranie nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej prevádzky od miesta bydliska (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického a drogériového tovaru, krmív pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti a o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt,
- cesta na preventívnu prehliadku, v rátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného,
- cesta na testovanie na ochorenie COVID-19 a očkovanie proti ochoreniu COVID-19,
- cesta na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst,
- cesta dieťaťa do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku (dospelý sprevádzajúci však test potrebuje),
- styk rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, striedavá osobná starostlivosť, stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov,
- cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom,
- zabezpečovanie a presúvanie sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci,
- zdravotná vychádzku do vzdialenosti 1 km od bydliska seniorov nad 65 rokov, ŤZP osoby na vozíčku, osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu, osoby, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie alebo osoby so závažnou poruchou autistického spektra. Vychádzku vykonáva táto osoba samostatne alebo s členom spoločnej domácnosti,
- súdne pojednávanie
- cesta osoby s dieťaťom do šiestich rokov do vzdialenosti 1 km od bydliska
V priebehu celého dňa teda aj V ČASE ZÁKAZU NOČNÉHO VYCHÁDZANIA:
- zdravotnícke zariadenie na účel neodkladnej alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného
- cesta do lekárne
- starostlivosť o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný
- venčenie psa alebo mačky do vzdialenosti 1 km od bydliska
- cesta za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo poskytnutia veterinárnej starostlivosti,
- dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní
- pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu.

ĎALŠIE ZMENY:
- od 8.3. – povinnosť nosenia respirátora FFP2 v obchodoch a mestskej hromadnej doprave
- od 15.3. – povinnosť nosenia respirátora FFP2 -vo všetkých interiéroch okrem domácnosti
-Vo vyhradených hodinách pre dôchodcov budú môcť nakupovať aj zdravotne postihnuté osoby a ich sprievod na základe preukazu ZŤP a preukazu asistenta.
- COVID POZITÍVNI NEBUDÚ MÔCŤ ÍSŤ DO OBCHODU
- Zruší sa od 8. marca výnimka, ktorá povoľuje pozitívnym na covid-19 vychádzať z domu na akýkoľvek účel vrátane vstupu do predajní okrem odôvodnenej návštevy lekára a lekárne.

Výsledok negatívneho testu môže nahradiť doklad o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starší ako tri mesiace, alebo doklad o zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.