thumb koronavirus 1Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia si môžete prečítať tu:

pdfOpatrenie

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2567/2020 zo dňa 12.03.2020.