Aktuálne dianie

Od 1.2.2014 vchádza do platnosti novela zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku
na dieťa
, ktorá obsahuje viacero zmien, pričom ustanovuje aj novú povinnosť
oprávnenej osoby.

Zmenou zákona je oprávnená osoba povinná po dovŕšení troch rokov veku
nezaopatreného dieťaťa
oznámiť platiteľovi písomne alebo elektronickými
prostriedkami
so zaručeným elektronickým podpisom, akým spôsobom a kde bude
zabezpečovaná starostlivosť o toto nezaopatrené dieťa do začiatku plnenia povinnej
školskej dochádzky, počas trvania nároku na prídavok a príplatok k prídavku; 
To neplatí
, ak starostlivosť o nezaopatrené dieťa zabezpečuje rodič nezaopatreného
dieťaťa alebo osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti
nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu, a ak táto osoba
poberá materské alebo rodičovský príspevok.

Oznamujeme občanom, že povinnosť podať daňové priznanie majú noví
aj doterajší vlastníci do 31. januára 2014.


Noví vlastníci podávajú daňové priznanie k nehnuteľnosti, ktorú nadobudli:
•    darovaním
•    kúpou
•    dedením
•    dražbou
•    rozhodnutím súdu

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti sú však povinní podať aj vlastníci,
pri ktorých došlo k zmene stavu nehnuteľnosti
a bolo im vydané:
•    stavebné povolenie na stavby, nadstavby a prístavby
•    kolaudačné rozhodnutie

alebo u ktorých došlo k:
•    zmene užívania nehnuteľnosti (z bývania na podnikateľské účely)
•    zmene veľkosti pozemku, zastavanej plochy,
•    zániku daňovej povinnosť jednej nehnuteľnosti (napr. predaj, vyvlastnenie),
ale k ostatným nehnuteľnostiam daňová povinnosť naďalej trvá.
Kysucká agentúra ponúka voľné pracovné miesta vo výrobe v ČR i SR
pre mužov i ženy za dobrých finančných podmienok a s ubytovaním pre profesie
zvárači, brúsiči, operátori výroby, skladník či ďalšie strojárenské profesie.


V prípade záujmu je potrebné doručiť životopis alebo osobne navštíviť Kysuckú
agentúru, ktorá sídli v budove Mestského úradu v Kysuckom Novom Meste (samostatný vchod).

Informácie získate aj na www.kysuckaagentura.sk alebo na tel. č. 0904 016 622.