Aktuálne dianie

                                   odvoláva

                 dňom 10.09.2013 od 08.00 hod.

    ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU


na lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Čadca a KNM.
pozvankaDňa 13.09.2013 / v piatok /
bol slávnostne otvorený most
spájajúci centrum obce
s cyklotrasou, za účasti
viceprezidenta KIA MOTORS
SLOVAKIA Kyo Man Songa.

Ako vďaku za pomoc mu
obec Zborov nad Bystricou
udelila na obecnom zastupiteľstve zo dňa 06. septembra
čestné občianstvo za rozvoj a zveľadenie obce. Bez jeho
príspevku by sa most nepodarilo zrekonštruovať v takom
krátkom čase.

1- Spracovanie starých vozidiel
- Odtiahnutie starého vozidla na požiadanie
- Potvrdenie o prevzatí starého vozidla

V súčasnej dobe prebiehajú v našej obci nasledovné práce:

- oprava cesty u Poláčkov

P8070002P8070003P8070005- betónovanie oporného múra pri bytovke č. 735

P8070010P8070014P8070016Vzhľadom na množiace sa krádeže bicyklov z bytových domov, a to v dennej
aj nočnej dobe, aby si nenechávali bicykle voľne odstavené, neuzamknuté                 
na nestrážených miestach, pri pohostinstvách, parkoch, ihriskách.

Tiež chceme upozorniť občanov, aby si nenechávali bicykle neuzamknuté
v prízemí a chodbách bytových domov,
nakoľko počas letnej doby
dochádza ku krádežiam najmä v bytovkách z neuzamknutých pivníc a chodieb.
Pokiaľ by mal ktokoľvek informácie vedúce k odhaleniu páchateľov krádeží
bicyklov žiadame tieto oznámiť, aj anonymne, na linku 158.
                            OKRESNÉ RIADITEĽSTVO
            HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNĚHO ZBORU V ČADCIV súlade s § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z.z, o ochrane pred požiarmi v znení 
neskorších predpisov a v súlade s  § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra SR
číslo 121/2002 Z.z. o  požiarnej  prevencii  v znení neskorších predpisov

                                       VYHLASUJE
           ČAS  ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU,


           v územnom obvode okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto
                             od 05.08.2013 – do odvolania

DSCF9247Úspešný projekt „ Dobrá vôľa všetko zdolá – Kosenie trávy, sušenie sena,
zber liečivých rastlín“
získal dotáciu 800 € od Žilinského samosprávneho kraja.
Obec Zborov nad Bystricou poskytla dotáciu 100 €.
Na základe prihlášky rodičov do 5-dňového denného pobytu sa prihlásilo 20 detí.
Pre mladých ľudí je veľmi dôležité, aby niekde patrili a boli akceptovaní.
Týmto pobytom sme im vytvorili priestor, kde mohli efektívne a aktívne využiť
svoj voľný čas, relaxovať a rozvíjať praktické zručnosti a schopnosti.
Deti mali možnosť vyskúšať si manuálnu prácu, osvojiť si pracovné návyky.