Aktuálne dianie

Obec Zborov nad Bystricou ako jedna z mála obcí na Slovensku zainvestovala do obnovy obecného rozhlasu.
Obecný rozhlas prešiel komplexnou rekonštrukciou, ktorá si vyžiadala nemalé finančné prostriedky. 
Zároveň sa zaviedol nový systém, ktorý zaručuje, že každý občan bude riadne a včas informovaný,
bez ohľadu na to, kde sa nachádza.

Scan30001
Známa ľudová skupina Oščadnických heligonkárov
           Kysucký prameň z Oščadnice
 ponúka na predaj  už desiaty CD nosič s názvom
       "Kysucký prameň z Oščadnice".                 CD si môžete zakúpiť na sekretariáte
Obecného úradu za cenu 7 €/ks.

Od 1.2.2014 vchádza do platnosti novela zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku
na dieťa
, ktorá obsahuje viacero zmien, pričom ustanovuje aj novú povinnosť
oprávnenej osoby.

Zmenou zákona je oprávnená osoba povinná po dovŕšení troch rokov veku
nezaopatreného dieťaťa
oznámiť platiteľovi písomne alebo elektronickými
prostriedkami
so zaručeným elektronickým podpisom, akým spôsobom a kde bude
zabezpečovaná starostlivosť o toto nezaopatrené dieťa do začiatku plnenia povinnej
školskej dochádzky, počas trvania nároku na prídavok a príplatok k prídavku; 
To neplatí
, ak starostlivosť o nezaopatrené dieťa zabezpečuje rodič nezaopatreného
dieťaťa alebo osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti
nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu, a ak táto osoba
poberá materské alebo rodičovský príspevok.