Oznamy

Obec Zborov nad Bystricou v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov, touto cestou oznamuje verejnosti, že Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, ul Horná 2483, 022 01 Čadca začal schvaľovacie konanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny s názvom: „Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Čadca“.

Uvedený dokument s mapovou prílohou je zverejnený na internetovej stránke www.zborovnadbystricou.sk , prípadne na stránke  Ministerstva vnútra SR  http://www.minv.sk/?odbor-starostlivosti-ozivotne-prostredie-41 v časti Oznamy a dokumenty na stiahnutie.  http://www.minv.sk/?oznamy-a-dokumenty-na-stiahnutie-95

Svoje písomné stanovisko môžete doručiť do 30 dní odo dňa kedy bolo oznámenie zverejnené na adresu:
Okresný úrad
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Ul. Horná 2483
022 01 Čadca.

Oznámenie bolo zverejnené dňa 28.10.2014.
Termín doručenia písomného stanoviska je stanovený do 28.11.2014.
 
Zverejnené na úradnej tabuli dňa: 28.10.2014

Zverejnené na internetovej stránke obce dňa: 28.10.2014

Vážení odberatelia, obec Zborov nad Bystricou ako prevádzkovateľ a správca verejného vodovodu Vám oznamuje, že v termíne od 20. októbra 2014 bude vykonaný odpis stavu vodomerov. V prípade, že Vás zamestnanec úradu doma v čase odpisu nezastihne je potrebné stav vodomeru nahlásiť osobne na Obecnom úrade, alebo telefonicky na čísle: 0908 563 271.
Pri nahlasovaní stavu meradla je potrebné uviesť:
meno a priezvisko, číslo meradla, adresu odberného miesta, stav meradla v m3, dátum odpočtu, telefonický kontakt
Obecné zastupiteľstvo v Zborove nad Bystricou dňa 6. júna 2014 prijalo uznesenie č. 22/2014  v rámci ktorého stanovilo maximálne zatváracie hodiny v pohostinstvách a v reštauráciách v Zborove nad Bystricou od 1.7.2014 a to nasledovne:
•    pondelok až štvrtok do 22.00 hod.,
•    piatok a sobota do 23.00 hod.,
•    v nedeľu do 22.00 hod.

Výstraha:
V okrese Čadca sa na HREBEŇOCH HÔR očakáva výskyt vetra s priemernou rýchlosťou 17 až 23 m/s,
ktorý môže dosiahnúť krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 20 - 27 m/s.
Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.
Trvanie javu: od 13.8.2014 17:00 do 14.8.2014 04:00

Zmena termínu mliečneho expresu

Mliečny expres bude do našej obce chodiť pravidelne na trhové miesto za obecným úradom každý pondelok od 16:15 do 16:35.

AGROFIN, poľnohospodárske družstvo, družstvo
013 41 Dolný Hričov
tel.číslo / fax : 041/72 449 17
mobil. číslo.: 0904 305 044