Personálne a kultúrne oddelenie: Lenka Smržová

-    vedenie mzdovej a personálnej agendy, spracovanie miezd
-    štvrťročné výkazy o práci
-    príprava rokovaní obecného zastupiteľstva
-    príprava kultúrnych podujatí v obci
-    štatistika kultúry, občianske a spoločenské záležitosti
-    správa cintorína a evidencia hrobových miest
-    overovanie listín, podpisov
-    skladové hospodárstvo
-    dispečing vozového parku
-    zástupca matrikárky
-    kronikárka obce

Telefón: 041 230 40 81